REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI “OBUDŹ SIĘ!” – KATOWICE 21.01.2023

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI “OBUDŹ SIĘ!” – KATOWICE 21.01.2023

stanowi załącznik do Regulaminu sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sklepheksagon.pl/regulamin/

Niniejszy Regulamin uczestnictwa w Konferencji (dalej jako: „Regulamin uczestnictwa w Konferencji”) określa prawa i obowiązki Sprzedawcy będącego w rozumieniu niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Konferencji również Organizatorem (dalej jako: „Sprzedawca” lub „Organizator”) oraz Klienta będącego w rozumieniu niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Konferencji również Uczestnikiem (dalej jako: „Klient” lub „Uczestnik”) związane z udziałem Uczestnika w Konferencji “Obudź się!”, która odbędzie się  w dniu 21 stycznia 2023 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, Plac Sławika i Antalla 1, 40-166 Katowice (dalej jako: „Konferencja” lub „Usługa”).

Niniejszy Regulamin uczestnictwa w Konferencji stanowi załącznik do Regulaminu sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sklepheksagon.pl/regulamin/ (dalej jako: „Regulamin sklepu internetowego”) orazw zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną – stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jeżeli w treści niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Konferencji nie zastrzeżono odmienne, wymienione w Regulaminie sklepu internetowego pojęcia oraz przedstawione zasady mają zastosowanie również dla Regulaminu uczestnictwa w Konferencji.

Organizatorem Konferencji jest Heksagon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326312; NIP 9542668696, REGON 241134099. Możesz skontaktować się z Organizatorem:

 • w formie pisemnej – adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice;
 • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: ;
 • telefonicznie – pod numerem: +48 516 433 570.

 

Sposoby udziału w Konferencji

 1. Konferencja przeprowadzona zostanie w trybie stacjonarnym.  Konferencja będzie również transmitowana na żywo, w czasie rzeczywistym.
 2. Konferencja odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, Plac Sławika i Antalla 1, 40-166 Katowice w dniu 21 stycznia 2023 w godzinach: 8:30 – 17:00. Transmisja z Konferencji na żywo odbędzie się za pośrednictwem platformy https://platformaheksagon.pl/.
 3. Warunkiem udziału w Konferencji jest zakupienie biletu uprawniającego do udziału w Konferencji w formie stacjonarnej lub online (w czasie rzeczywistym) oraz akceptacja niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Konferencji oraz Regulaminu sklepu internetowego.
 4. Konferencja odbędzie się w języku polskim.

 

Zakup biletu na Konferencję

 1. Umowa zakupu biletu uprawniającego do udziału w Konferencji (dalej jako: „Bilet”) zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Uczestnika zgodnie z cennikiem zakupu Biletu na Konferencję podanym na stronie sklepu Organizatora znajdującego się pod adresem https://sklepheksagon.pl/.
 2. Po dokonaniu płatności zgodnie z ust. 1 powyżej, Uczestnik otrzymuje Bilet uprawniający do udziału w Konferencji w wiadomości przesłanej Uczestnikowi przez Organizatora w formie elektronicznej, przy czym Bilet stanowi załącznik do wiadomości i posiada indywidualny kod QR. Jeden kod QR uprawnia do udziału w Konferencji jednego Uczestnika. Warunkiem wejścia na teren Konferencji jest okazanie wydrukowanego, w formie papierowej Biletu z wyraźnym kodem QR, który zostanie zeskanowany przez Organizatora lub okazanie Biletu z wyraźnym kodem QR  w formie elektronicznej. W przypadku zakupienia Biletu online warunkiem uzyskania dostępu do transmisji na żywo jest dostęp do komputera, laptopa lub telefonu oraz dostep do internetu.
 3. Uczestnik, który zakupił bilet online tydzień przed konferencja otrzyma dostęp (na maila z którego dokonał zakupu na sklepie) do Konferencji na platformie:
  • jeśli Uczestnik miał już przed zakupem konto na platformie to zostanie ona mu podpięta na istniejące już konto i po zalogowaniu znajdzie Konferencję w Heksagon PRO -> Dodatki
  • jesli Uczestnik nie miał konta na pltaformie to otrzyma dane do logowania i po zalogowaniu znajdzie Konferencję w Heksagon PRO -> Dodatki
 4. Zakupienie Biletu wstępu na Konferencję przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego warunków niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Konferencji oraz Regulaminu sklepu internetowego.
 5. Jeżeli zakupu Biletu dokonuje osoba inna niż Uczestnik, osoba dokonująca zakupu Biletu ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych Organizatorowi informacji. Osoba dokonująca zakupu Biletu powinna mieć ponadto zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.
 6. Jeżeli zakupu Biletu dokonuje osoba inna niż Uczestnik, osoba dokonująca zakupu Biletu ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora za obowiązek zapoznania się przez Uczestnika z niniejszym Regulaminem uczestnictwa w Konferencji oraz Regulaminem sklepu internetowego, w tym wyrażenia zgód, o których mowa w Regulaminie sklepu internetowego oraz Regulaminie uczestnictwa w Konferencji.
 7. Cena zakupu Biletu wstępu na Konferencję nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika na miejsce Konferencji, jego zakwaterowania, wyżywienia oraz żadnych innych kosztów (parking). Uczestnik pokrywa ww. koszty we własnym zakresie.

Program Konferencji

 1. Program Konferencji dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://konferencja.obudzsie.pl/21-01-2022/.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji, w tym prelegentów, tematów i godzin poszczególnych wystąpień, w tym również terminu miejsca Konferencji w przypadku, gdyby pomimo zachowania należytej staranności w pierwotnym terminie Konferencja nie mogłaby się odbyć z powodu zaistnienia zdarzeń będących poza kontrolą Organizatora.

 

Zasady udziału w Konferencji

 1. Organizator może utrwalać przebieg Konferencji dla celów dokumentacyjnych i sprawozdawczych, jak również dla celów reklamowych oraz promocyjnych Konferencji i Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, cyberatak.
 3. Nagrywanie Konferencji przez Uczestników jest zabroniona.
 4. Możliwość odstąpienia od umowy zakupu Biletu przez Uczestnika jest wyłączona.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest HEKSAGON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326312, NIP: 9542668696, REGON: 241134099 (dalej jako „Administrator”).
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityki prywatności dostępnym na stronie https://sklepheksagon.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Twoje dane mogą być przekazane do różnego rodzaju podmiotów, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków oraz prowadzenia swojej działalności. Są to następujące kategorie podmiotów: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym dostawca systemu mailingowego – ActiveCampaign), firmy transportowe i pocztowe, operatorzy płatności internetowych.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie uczestnictwa w Konferencji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklepheksagon.pl/regulamin/ oraz przepisy prawa polskiego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie uczestnictwa w Konferencji w każdym czasie z ważnych powodów.
 3. Regulamin uczestnictwa w Konferencji wchodzi w życiem z dniem 15.10.2022 r.