Regulamin archiwalny 03.01.2022

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Konsument – w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – w rozumieniu art. 3855 Kodeksu Cywilnego: osoba fizyczna zawierająca z Właścicielem Sklepu umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.

Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.sklepheksagon.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.

Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności książki, płyty DVD, ebooki, audiobooki oraz publikacje innego rodzaju.

Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia, sesje coachingowe i sesje mentoringowe.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Właściciel Sklepu –  Heksagon sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326312; NIP 9542668696, REGON 241134099,

Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem http://www.sklepheksagon.plprowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
  2. zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi, oraz
  3. procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

 

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
  2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
  3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. Klient może składać zamówienia na poszczególne Towary i Usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:
 3. Dla Towaru pod postacią e-booka – program obsługujący format pliku PDF., pub., lub mobi.
 4. Dla Usługi dostępu do Gra o Milion – przeglądarka internetowa zapewniająca dostęp do zasobów sieci Internet.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową graomilion.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  1. imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
  2. adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
  3. numeru telefonu, oraz
  4. adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
 6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę ”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 8. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
  1. Przedmiot Umowy Sprzedaży
  2. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi
  3. Koszt dostawy,
  4. Wybraną metodę płatności,
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 10. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 10 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
 13. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
 14. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 13 powyżej.
 15. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.
 16. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
 17. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Towary lub Usługi osobom trzecim.
 18. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości

V. CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej..
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;
  • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu PayU.
 1. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
 2. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej, chyba że klient zażyczy sobie w formie papierowej i poinformuje o tym mailowo: sklep@graomilion.pl.

Płatności cykliczne:

 1. Klient może opłacić  dostęp do zasobów Serwisu poprzez jednorazową płatność lub w systemie automatycznego obciążania karty płatniczej (tzw. autopłatności) realizowanej zgodnie z wybranym abonamentem.
 2. Usługa udostępniana jest na wybrany przez Klienta okres subskrypcji (który jest automatycznie odnawiany w przypadku wyboru formy płatności kartą kredytową lub PayU) po otrzymaniu przez Heksagon sp z o.o. opłaty wyliczonej zgodnie z wybranym przez Klienta Planem Subskrypcji (usługa przedpłacona). Heksagon sp. z .o.o. zastrzega prawo informowania Klienta poprzez email o upływającym okresie subskrypcji oraz o wysokości opłaty do zapłaty celem odnowienia subskrypcji. W przypadku dalszego zaniechania płatności przez Klienta, uznaje się, że zrezygnował on z dalszej subskrypcji Usługi, Konto Klienta zostaje zablokowane, a umowa ulega rozwiązaniu.
 3. Opłaty za korzystanie z Konta można dokonać kartą kredytową, kartą debetową bądź przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu transakcyjnego opisanego powyżej. W przypadku jakichkolwiek problemów z płatnością, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta. Dokonane płatności za zamówioną Usługę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub gwarancji. W przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty kredytowej, Klient podaje dane swojej karty tylko przy rejestracji. Opłaty za kolejne okresy będą pobierane automatycznie pierwszego dnia po upływie okresu subskrypcji (tzw. recurring payment – płatność odnawiana automatycznie). W przypadku gdy pobranie opłaty przy pomocy karty kredytowej nie jest możliwe, Heksagon sp. z .o.o. podejmie próbę pobrania opłaty w kolejnych dniach, a jeżeli nadal nie będzie możliwe pobranie opłaty, uznaje się, że Klient zrezygnował z Usługi. W celu zapewnienia ciągłości świadczenia Usługi i realizowania płatności, Klient upoważnia Heksagon sp z o.o. do aktualizowania danych kartowych Klienta w przypadku gdy dane te stają się nieaktualne, upływa termin ważności karty itp. i na podstawie zaktualizowanych danych do kontynuowania pobierania opłat na dotychczasowych zasadach. Heksagon Sp z.o.o nie odpowiada za żadne dodatkowe opłaty naliczane przez instytucje finansowe z tytułu realizacji transakcji płatniczej.
 4. Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od otrzymania płatności. Faktura przesyłana jest drogą e-mailową. Dla potrzeb rozliczeń uznaje się, że miesiąc wynosi 30 dni, rok obejmuje 365 dni, zaś dwa lata 720 dni.
 5. Zasady rezygnacji z płatności cyklicznych – Klient może dokonać w każdym momencie rezygnacji z płatności cyklicznych w swoim koncie w sklepie na stronie www.sklepheksagon.pl
 6. Informacje edukacyjne dotyczące funkcjonalności jakie zapewnia Token – W ramach płatności cyklicznych sklep korzysta z tokenizacji polegającej na dostarczeniu narzędzia „Token” od payU umożliwiającego przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient może dokonywać na rzecz sklepu transakcje kartami płatniczymi w uproszczonej formie, tj. bez konieczności każdorazowego podawania wszystkich danych karty płatniczej lub zlecania transakcji umożliwiających obciążanie rachunku karty płatniczej Klienta.

VI. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
 3. Zamówienie realizowane jest do 5 dni roboczy od zakupu (w przypadku wybrania płatności przelewem bankowym 5 dni robocze od zaksięgowania wpłaty).

VII. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

Sposoby wysyłki i formy transportu:

 1. Wysyłki realizowane są:
  • za pośrednictwem kuriera Pocztex – od poniedziałki do piątku po zaksięgowaniu wpływu płatności (na terenie Polski), po wybraniu i opłaceniu przesyłki kurierskiej
 1. Koszty wysyłki i opakowania:
  • Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki. Koszty transportu mogą ulec zmianie ze względu na wagę przesyłki lub ilość zamówionych towarów. Zalecamy zakup kilka produktów w jednym koszyku aby uniknąć powielania kosztów transportu. Nie możemy grupować dwóch osobnych zamówień dlatego koszty wysyłki są doliczane do każdego zamówienia osobno.
 1. Koszty dostawy na terenie kraju wynoszą:
  • przesyłka kurierem Pocztex – od 15,99 zł (cena jest uzalezniona od wagi zamówionych towarów – przed złożeniem zamówienia jest podawana dokładana kwota dostawy)
 2. Koszty dostawy za granicę wynoszą od 56 zł (cena jest uzalezniona od wagi zamówionych towarów – przed złożeniem zamówienia jest podawana dokładana kwota dostawy).

 

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.
 2. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionych Towarów regulują przepisy art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Sklepu na adres e-mail sklep@graomilion.pl
 4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

 

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail kontakt@graomilion.pl
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, lub w przypadku nabycia Usługi – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice lub za pomocą adresu e-mail sklep@graomilion.pl.
 2. W przypadku odstąpienia Konsumenta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, czyli m.in. w przypadku:
  1. świadczenia Usługi wykonanej w pełni za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
  2. dotyczących nagrań dźwiękowych lub wizualnych, dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela Sklepu o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, oraz
  6. dostarczania prasy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres:

  Heksagon sp z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

 1. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 2. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
 3. Zwrot wartości Zamówienia będzie dokonany w ten sam sposób w jaki zamówienie zostało złożone tzn. jeśli zamówienie zostało dokonane przez przelew bankowy to zwrot nastąpi także przez przelew bankowy, jeśli przez PayU to zwrot nastąpi przez PayU.
 4. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw.
 5. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Konsument .
 6. Wszelkie zapisy Regulaminu dotyczące prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa mają zastosowanie również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 7. Gwarancja satysfakcji dla produktu: Plan Rozwoju Osobistego:
  1. Gwarancja satysfakcji działa tylko jeżeli Klient kupuje Plan Rozwoju Osobistego jako samodzielny produkt. Gwarancja satysfakcji nie działa w momencie, kiedy klient kupuje PRO podczas webinaru z zestawem bonusów.
  2. Zwrot pieniędzy i rezygnacja z Planu Rozwoju Osobistego możliwa jest tylko po pierwszym spotkaniu z doradcą, które trwa ok 60 minut – podczas tego spotkania Doradca analizuję obecną sytuację klienta. Klient, który zgadza się na drugie spotkanie z omówieniem diagnozy i planu rozwoju osobistego, nie może ubiegać się o zwrot pieniędzy.
  3. Jeżeli rezygnacja zostanie zgłoszona przed omówieniem diagnozy, pieniądze zwracane są w ciągu 14 dni. Informację z prośbą o zwrot należy wysłać na adres sklep@graomilion.pl.

XI. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W przypadku zakupu Usług możliwe jest dokonanie, na wniosek Klienta, zmian w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Właściciel Sklepu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest szkolenie, sesja mentoringowa lub sesja coachingowa, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Sklepu/osobę prowadzącą sesję oraz Klienta.
 3. Klient, który nabył pakiet sesji coachingowych lub sesji mentoringowych, uprawniony jest do jednorazowej, bezpłatnej zmiany terminu jednej tylko sesji w ramach zakupionego pakietu. Zmiana jest możliwa pod warunkiem, że zostanie ona zgłoszona osobie prowadzącej sesję na jej adres e-mail, nie później niż na 24 h. przed pierwotnie ustalonym terminem sesji, a także pod warunkiem, że osoba prowadząca sesję zaakceptuje nowy, zaproponowany przez Klienta termin. W przypadku zgłoszenia chęci zmiany terminu sesji później niż na 24 h. przed zaplanowanym terminem jej rozpoczęcia lub nieobecność Klienta na umówionej sesji, daną sesję uważa się za zrealizowaną.
 4. Każda  kolejna zmiana terminu sesji coachingowej lub sesji mentoringowej, w ramach zakupionego pakietu, rodzi obowiązek uiszczenia przez Klienta kwoty 100 zł brutto tytułem kosztów administracyjnych.
 5. W zakupionych sesjach coachingowych czy mentoringowych Klient jest zobowiązany wziąć udział w ciągu 5 miesięcy od pierwszej sesji jednak, pierwsza sesja nie może sie odbyć później niż rok od daty ich zakupu. Termin każdej kolejnej sesji ustalany jest pomiędzy Klientem a osobą prowadzącą sesję na poprzedniej sesji. Po upływie w/w terminu Klient traci możliwość wzięcia udziału w sesjach, a Właściciel Sklepu nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwot z tytułu niewykorzystanych przez Klienta sesji.
 6. Na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia stacjonarnego, Właściciel Sklepu potwierdza jego rozpoczęcie i przekazuje Klientowi szczegółowe informacje organizacyjne, a Klient potwierdza swój udział w szkoleniu w danym terminie.
 7. W przypadku, gdy Klient chce wziąć udział w szkoleniu w innym spośród zaproponowanych przez Właściciela Sklepu terminie i zgłosi to w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 powyżej, jednak nie krócej niż na trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia, zmiana terminu jest możliwa po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 1.000 zł brutto.
 8. W przypadku otrzymania przez Właściciela Sklepu oświadczenia od Klienta o chęci zmiany terminu później niż na trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia, na które Klient zadeklarował swój udział lub nie wzięcia przez Klienta udziału w szkoleniu w terminie wcześniej przez niego potwierdzonym, Właściciel Sklepu zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za szkolenie (tj. całej ceny za szkolenie), a Klient traci możliwość wzięcia udziału w szkoleniu w innym terminie.
 9. Klient ma możliwość wzięcia udziału w zakupionym szkoleniu stacjonarnym w ciągu roku od daty jego zakupu.
 10. Nieobecność Klienta na szkoleniu bez uprzedniej, prawidłowej zmiany terminu Usługi, równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Właściciela Sklepu i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym szkoleniu należy rozumieć niestawiennictwo Klienta do godziny od rozpoczęcia szkolenia. Taki sam skutek następuje, gdy Klient w ciągu roku od zakupu szkolenia stacjonarnego nie weźmie w nim udziału z winy nie leżącej po stronie Właściciela Sklepu.
 11. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie, sesja mentoringowa lub sesja coachingowa Klient, który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu lub sesji, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail sklep@graomilion.pl nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.
 12. Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń, sesji mentoringowych lub sesji coachingowych, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Towarów bądź Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Sklepu, tj. sklep@graomilion.pl
 13. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią.
 14. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
  3. niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
  5. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail sklep@graomilion.pl.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu, która stanowi integralną część Regulaminu.

XIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością Heksagon sp z o.o. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.
 2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną Heksagon sp z o.o. osobom trzecim.
 3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
 4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.
 5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez Heksagon sp. z o.o. formuły, czy scenariuszy.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela Sklepu jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).
 2. Dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych przez Heksagon sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w tym zgodnie i na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).” Za „Politykę Prywatności” do której odnosi się pkt XII ust. 3 Regulaminu, może posłużyć wspomniana „informacja dla klientów”, gdyż tam określone zostały zasady przetwarzania danych, podstawy prawne i prawa osób oraz wszelkie niezbędne w obecnie obowiązującym stanie prawnym informacje.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w rozumieniu art. 3855 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin archiwalny, obowiązujący do 24.06.2021r.