Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 01 lutego 2023 r.  

Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną sklep.graomilion.pl, w tym umów o świadczenie usług elektronicznych oraz zasady zawierania umów o dostarczenie treści cyfrowych za jego pośrednictwem, w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane identyfikujące sprzedawcę

Sklep Internetowy dostępny pod domeną https://sklepheksagon.pl/ prowadzony jest przez Heksagon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326312; NIP 9542668696, REGON 241134099.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą:

 • w formie pisemnej – adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice;
 • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: kontakt@heksagongroup.pl;
 • telefonicznie – pod numerem: +48 516 433 570.

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca („Właściciel Sklepu”) – Heksagon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326312; NIP 9542668696, REGON 241134099.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konsument– Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczenie Produktu ze Sprzedawcą lub zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca indywidualny („Przedsiębiorca na prawach konsumenta”) – Klient będący osobą fizyczną zawierającą Umowę o dostarczenie Produktu lub Umowę o świadczenie usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający przesłanie zapytania do Sprzedawcy.
 7. Formularz rejestracyjny – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowy umożliwiający założenie Konta Klienta.
 8. Konto Klienta – indywidualne konto Klienta Sklepu internetowego pozwalające między innymi na kontrolę zamówień dokonanych w Sklepie.
 9. Koszyk („Formularz Zamówienia”) – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
 10. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.
 11. Towar – produkt fizyczny lub cyfrowy (treść cyfrowa) oferowany do sprzedaży w ramach Sklepu, w szczególności książki, płyty DVD, ebooki, audiobooki oraz publikacje innego rodzaju.
 12. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu.
 13. Sklep („Sklep Internetowy”) – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklepheksagon.pl/, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów wybranych Towarów i Usług.
 14. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę lub podmioty trzecie.
 15. Umowa o dostarczenie Towaru – umowa o dostarczenie Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towaru wybranego przez Klienta, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Towar.
 16. Umowa o świadczenie Usług – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 17. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 19. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 20. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy.
 21. Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy o dostarczenie Towaru lub Usługi składane przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie Towaru lub Umowy o świadczenie Usług.
 22. Wydarzenie – wydarzenie organizowane przez Sprzedawcę, w którym Klient może wziąć udział po zakupieniu w Sklepie biletu umożliwiającego udział w Wydarzeniu.
 23. Szkolenie – szkolenie na żywo (szkolenie stacjonarne lub sala wirtualna) lub szkolenie online (nagranie), w którym Klient może wziąć udział po zakupieniu w Sklepie dostępu umożliwiającego udział w Szkoleniu, przy czym szczegółowe zasady udziału w Szkoleniu znajdują się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu .
 24. Subskrypcja – Usługa Elektroniczna świadczona przez czas określony przed jej zawarciem, na podstawie której Klient ma dostęp przez czas określony do wybranych Usług.
 25. Coaching/mentoring/omówienie testu – usługa sesji coachingowej/mentoringowej/omówienie prowadzona za pośrednictwem zoom na zasadach określonych w Sklepie oraz w Załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.
 26. Opinie – opinie i komentarze Klientów Sklepu, którzy faktycznie skorzystali z usług lub z towarów dostępnych w Sklepie.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do korzystania ze Sklepu, w tym do zawarcia Umowy o dostarczenie Towaru lub Umowy o świadczenie Usług. Korzystając ze Sklepu Klient akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Procedura zawarcia Umowy o dostarczenie Towaru lub Usługi

 1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o dostarczenie Towaru lub Umowy o świadczenie Usług należy złożyć Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym oraz przejść do procedury płatności dostępnej po przyciśnięciu przycisku „Przejdź do płatności”.
 2. Do momentu przyciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wybranych Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy oraz podanych przez siebie danych osobowych.
 3. Po dokonaniu Zamówienia i zapłacie ceny za wybrany Towar lub Usługę Klient otrzymuje podsumowanie Zamówienia w formie wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedawcę na adres e-mail podanych w Formularzu Zamówienia.
 4. Umowa o dostarczenie Towaru lub Usługi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta.
 5. Umowa o dostarczenie Towaru lub Usługi ma charakter jednorazowy, co oznacza, że Klient składając nowe Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zmierza do zawarcia nowej Umowy o dostarczenie Towaru lub Usługi.
 6. Sprzedawca prześle Klientowi Towar w szacowanym terminie dostawy wskazanym podczas składania Zamówienia nie dłuższym niż 30 Dni Roboczych.
 7. Towar zostanie dostarczony do Klienta przy wykorzystaniu wskazanego przez Sprzedawcę sposobu transportu (Poczta Polska).
 8. Koszt przesyłki Towaru na terenie kraju i za granicą wskazany jest w Formularzu Zamówienia.
 9. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Towarów fizycznych prezentowanych w Sklepie internetowym. Jeżeli po dokonaniu płatności przez Klienta okaże się, że zakupiony Towar nie jest dostępny a tym samym nie może być dostarczony do Klienta, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o nowym przewidywanym terminie dostawy. W przypadku, gdy Klient nie będzie zainteresowany oczekiwaniem na Towar, zapłacona kwota zostanie mu zwrócona.
 10. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu dostawy Towaru. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy Produktu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Towaru.

Łączna cena za dostarczenie Towaru lub Usługi oraz sposoby płatności

 1. Cena za dostarczenie Towaru jest uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego w złotych polskich.
 2. W Sklepie Internetowym akceptowalne są następujące sposoby płatności z tytułu Umowy o dostarczenie Towaru:
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU;
  • pozostałe wyraźnie wskazane przy Towarze lub Usłudze przed złożeniem Zamówienia.
 3. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Klient może otrzymać fakturę w formie papierowej po uprzednim poinformowania Sprzedawcy kontaktując się drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: sklep@heksagongroup.pl.

Subskrypcja

 1. Sprzedawca oferuje dostęp do określonych w Sklepie Usług w formie Subskrypcji, w ramach której Klient ma dostęp do wybranych Usług przez z góry określony czas. Wysokość opłaty za korzystanie z Usług w formie Subskrypcji, w tym czas trwania Subskrypcji, określony jest każdorazowo przy Usłudze.
 2. Klient może dokonać płatności za dostęp do Usługi oferowanej w formie Subskrypcji z góry za pośrednictwem PayU, poprzez automatyczne obciążenie karty płatniczej.
 3. Za zgodą Klienta, Subskrypcja może być odnawiana w sposób automatyczny na kolejne określone z góry odcinki czasu. W takim przypadku opłata za kolejne odcinki czasu trwania Subskrypcji będzie pobierana w sposób automatyczny (płatność odnawiana automatycznie) ostatniego dnia czasu trwania Subskrypcji.
 4. Sprzedawca informuje Klienta w formie wiadomości e-mail o zbliżającym się upływie czasu trwania Subskrypcji, nie później niż na 3 dni przed upływem ostatniego dnia czasu trwania Subskrypcji. Subskrypcja będzie odnawiana w sposób automatyczny na kolejne określone z góry odcinki czasu. Opłata za kolejne odcinki czasu trwania Subskrypcji będzie pobierana w sposób automatyczny (płatność odnawiana automatycznie) ostatniego dnia czasu trwania Subskrypcji.
 5. Klient ma prawo do rezygnacji z Usług świadczonych w formie Subskrypcji w każdym czasie samodzielnie w ramach Konta Klienta lub poprzez zgłoszenie oświadczenia woli o rezygnacji z Subskrypcji w formie wiadomości e-mail przesłanej do Sprzedawcy na adres: sklep@heksagongroup.pl.
 6. Sprzedawca wystawia faktury VAT w sposób automatyczny. Faktury VAT wysyłane są do Klientów drogą wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany w Formularzu zamówienia.

Opinie

 1. Wszystkie opinie i komentarze publikowane na stronie internetowej Sklepu pochodzą wyłącznie od osób, które dokonały rejestracji i faktycznie skorzystały z Usług lub z Towarów ofertowanych przez Sprzedawcę (Klienci).
 2. W ramach Sklepu nie jest możliwe publikowanie Opinii bez wcześniejszej rejestracji w Sklepie.
 3. Zabronione jest zamieszczanie Opinii bez uprzedniego nabycia Towaru lub skorzystania z Usługi oferowanej w ramach Sklepu.
 4. Zabronione jest publikowanie Opinii bezprawnych, w szczególności naruszających prawa osób trzecich oraz dobre obyczaje. Zabronione jest ponadto publikowanie komentarzy zawierających treści wulgarne, nawołujące do nienawiści, dyskryminujące, pornograficzne oraz reklamowe.
 5. Opinie naruszające zasady niniejszego Regulaminu mogą być usuwane lub moderowane przez Sprzedawcę.
 6. Konsument ma możliwość złożenia skargi na Opinię, która w ocenie Konsumenta jest nierzetelna, niewiarygodna lub pozyskana w nieuczciwy sposób. Konsument może złożyć skargę w formie elektronicznej wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@heksagongroup.pl.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Konsumentowi Towaru bez wad.
 2. Wszelkie wskazane w niniejszej części Regulaminu zasady odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta oraz procedury rozpatrywania reklamacji złożonej przez Konsumenta mają zastosowanie również w relacji pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli dostarczony Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.
 4. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z tytułu rękojmi za Towar zostaje wyłączona.
 5. Jeżeli otrzymany przez Klienta będącego Konsumentem Towar jest wadliwy, może on skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 6. Konsument może złożyć reklamację w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej reklamacje@heksagongroup.pl.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznał za uzasadnione.

 

Gwarancja satysfakcji do usługi PRO – plan rozwoju osobistego:

 1. Klient, który zakupił usługę PRO  – konsultacji z Doradcą Rozwoju Osobistego oraz przygotowania na jego indywidualne potrzeby planu rozwoju osobistego (dalej łącznie jako „Usługa”) ma prawo – w przypadku gdy Usługa nie spełnia jego uzasadnionych oczekiwań – do rezygnacji z dalszego korzystania z Usługi i żądania zwrotu ceny zakupu Usługi z zastrzeżeniem, że prawo do rezygnacji z Usługi nie ma zastosowania, gdy Klient dokonał zakupu Usługi w zestawie z inną Usługą lub Towarem.
 2. Informacja o rezygnacji z dalszego korzystania z Usługi może zostać złożona Sprzedawcy jedynie bezpośrednio po pierwszym spotkaniu Klienta z Doradcą Rozwoju Osobistego w ramach zakupionej Usługi. Podczas spotkania z Doradcą Rozwoju Osobistego analizowane są potrzeby Klienta w celu przygotowania dopasowanego do potrzeb Klienta indywidualnego PRO – planu rozwoju osobistego. Klient traci prawo do rezygnacji z dalszego korzystania z Usługi w ramach niniejszej Gwarancji satysfakcji z chwilą umówienia się na drugie spotkanie z Doradcą Rozwoju Osobistego, w ramach którego omówiona zostaje przeprowadzona przez Doradcę Rozwoju Osobistego po pierwszym spotkaniu z Klientem analiza oraz PRO – programu rozwoju osobistego przygotowanego zgodnie z potrzebami Klienta.
 3. W przypadku przekazania Sprzedawcy informacji o rezygnacji z dalszego korzystania z  Usługi w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@heksagongroup.pl dokonuje zwrotu ceny zakupu Usługi PRO – planu rozwoju osobistego.

Dane osobowe

Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o dostarczenie Towaru. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.

Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.

Świadczenie Usług Elektronicznych

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
  • umożliwienie Klientowi składania Zamówień w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia;
  • umożliwienie założenia indywidualnego Konta w Sklepie Internetowym;
  • umożliwienie Klientom przesłania zapytania do Sprzedawcy poprzez Formularz Kontaktowy;
  • umożliwienie Klientom subskrypcji usługi Newsletter.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem.
 3. W celu dokonania zakupu Towaru w Sklepie Internetowym Klient korzysta z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.
 4. Konto Klienta w Sklepie Internetowym wymaga podania niezbędnych danych osobowych w ramach procesu rejestracji za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego. Rejestracja Konta przez Klienta następuje na czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym żądając jednocześnie jego usunięcia. Usunięcie Konta nie jest związane z dodatkowymi opłatami. W celu usunięcia konta należy napisać na maila sklep@heksagongroup.pl.
 5. Klient zobowiązany jest zachować w poufności hasło do Konta i chronić je przed dostępem osób trzecich.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Ponadto Sprzedawca ma możliwość zablokowania Konta Klienta w przypadku:
  • naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
  • powtarzające się̨ działanie Klienta polegające za Zamówieniu Produktów fizycznych z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających realizację Zamówienia;
  • powtarzające się naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.
 7. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z Formularza Kontaktowego. Formularz Kontaktowy jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierania z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Kontaktowego przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą przesłania Sprzedawcy Formularza Kontaktowego albo rezygnacji ze uzupełniania Formularza Kontaktowego.
 8. Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie Usług Elektronicznej Newsletter następuje w chwili przyciśnięcia „Zapisz się” po uprzednim wskazaniu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newslettera lub przesyłając informację Sprzedawcy o chęci rezygnacji, na przykład za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku

 1. Z chwilą zakupienia przez Klienta biletu umożliwiającego udział w Wydarzeniu lub Szkoleniu organizowanym przez Sprzedawcę Klient wyraża nieodpłatną zgodę na utrwalanie swojego wizerunku podczas wydarzenia w formie zdjęć lub nagrań audio i/lub wideo oraz rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku przez Sprzedawcę bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w dowolnej formie.
 2. Klient wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku przez Sprzedawcę w szczególności poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie i rozpowszechnianie wizerunku w dowolnej liczbie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Klient wyraża ponadto zgodę na rozpowszechnianie wizerunku podczas transmitowania Wydarzenia lub Szkolenia na żywo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w mediach społecznościowych prowadzonych przez Sprzedawcę.
 4. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku Klienta przez Sprzedawcę za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji Usług lub Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę oraz w celu marketingu przyszłych Towarów lub Usług Sprzedawcy.
 5. Zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie, na czas nieoznaczony.

Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy

Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

Do prawidłowego korzystania z zakupionych Towarów cyfrowych niezbędne jest posiadanie programu obsługujący format pliku PDF, pub., lub mobi.

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego można składać drogą korespondencji e-mail na adres: reklamacje@heksagongroup.pl.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zalecamy wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  • żądania Klienta,
  • danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację Klienta i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Sprzedawca zwróci się do Klienta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy

 1. Opisane w niniejszej części Regulaminu zasady realizacji prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą dotyczą również Przedsiębiorcy indywidualnego będącego stroną umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
 4. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy przy pomocy wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  • (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  • (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • (11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
  • (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1.

Możliwość skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa o dostarczenie Produktu zawierana jest w języku polskim.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o dostarczenie Produktu z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  • konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
  • zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
  • zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
  • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
  • zmiany danych identyfikujących Sprzedawcę, w tym danych teleadresowych;
  • zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
  • przeciwdziałanie nadużyciom;
  • zmiany warunków korzystania ze Sklepu Internetowego, mająca na celu poprawę obsługi Klientów.
 4. Wyżej wskazany katalog przyczyn do zmiany Regulaminu jest zamknięty.
 5. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 7. Klient nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Sprzedawcy.
 8. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną sklep.graomilion.pl w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu: „Szkolenia”

Załącznik nr 2 do Regulaminu: „Coaching/Mentoring/Omówienie testu”

 

Archiwalne regulaminy:

Regulamin archiwalny, obowiązujący do 24.06.2021r.

Regulamin archiwalny, obowiązujący do 03.01.2022r.

Regulamin archiwalny, obowiązujący do 31.01.2023r.

Polityka Prywatności